Для Акціонерів

Протокол очередного собрания акционеров ПАО "Мелитопольгаз" по итогам работы за 2014 год.

28 мая 2015 года было проведено очередное собрание акционеров ПАО "Мелитопольгаз", на котором подводились итоги работы предприятия за прошедший 2014 год.

Годовой финансовый отчет ПАО "Мелитопольгаз"

Публичное акционерное общество "Мелитопольгаз" предоставляет годовой финансовый отчет по итогам работы предприятия за 2014 год.

Содержание отчета:

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

Собрание акционеров ПАО "Мелитопольгаз" по итогам работы за 2014 год

До уваги акціонерів

 

ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства "Мелітопольгаз" (надалі-Товариство), місцезнаходження: 72318, Запорізька обл., Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47-А, код за ЄДРПОУ 05535349.

Наглядова рада повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 10 год. 00 хв. 28 травня 2015 року за адресою: 72318, Запорізька обл., Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 травня 2015 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 3. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
 4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
 6. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік.
 7. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2014 рік. строку та порядку виплати дивідендів (визначення порядку покриття збитків та розподілу прибутку).
 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинялись в звітному 2014 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

Квартальный отчет ПАО «Мелитопольгаз» о ценных бумагах за I квартал 2015 года

Публичное акционерное общество «Мелитопольгаз» представляет отчет о ценных бумагах за 1 квартал 2015 года.

 

Отчет содержит следующую информацию:

 1. Содержание.
 2. Основные данные эмитента.
 3. Информация о полученных лицензиях на отдельные виды работ.

Информация об изменениях в составе должностных лиц

Администрация ОАО "Мелитопольгаз" сообщает об изменениях в составе должностных лиц акционерного общества "Мелитопольгаз".

Подробная информация содержится в следующих документах:

Уведомление о проведении очередного общего собрания ОАО "Мелитопольгаз"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

До уваги акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Мелітопольгаз» (надалі-Товариство), місцезнаходження: 72318, Запорізька обл., Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47-А, код за ЄДРПОУ 05535349.

 

Наглядова рада повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 10 год. 00 хв. 26 грудня 2014 року за адресою: 72318, Запорізька обл., Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.33, у приміщенні актового залу ВАТ «Електромережі».

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 грудня 2014 року.

Финансовый отчет предприятия за II квартал 2014 года

 

 

01-Titulny-list.pdf [32,16 Kb] - Титульный лист

 

02-Zmist.pdf [32,76 Kb] - Содержание

 

03.1-Osnovnye-svedenya.pdf [23,34 Kb] - Основные сведения об эмитенте

 

03.2-Informacya-o-licensiyiah.pdf [39,82 Kb] - Информация о полученных лицензиях

Финансовый отчет предприятия за I квартал 2014 года

 

01-Titulny-list.pdf [32,16 Kb] - Титульный лист

 

02-Soderjanyet.pdf [32,77 Kb] - Содержание

 

03.1-Osnovnie-svedenia.pdf [23,34 Kb] - Основные сведения о эмитенте

 

03.2-Informacia-o-licenzyah.pdf [39,73 Kb] - Информация о полученных лицензиях и разрешениях на отдельные виды деятельности

Финансовый отчет предприятия за 2013 год (подробный)

01-Titulny-List.pdf [31,18 Kb] - Титульный лист

 

02-Soderjanye.pdf [37,27 Kb] - Содержание

 

03-Osnovnye-svedenya.pdf [22,17 Kb] - Основные сведения

 

03.5.-Infirmacya-o-poluchennyy-licenzyah-na-vidi-deyatelnosni.pdf [39,28 Kb] - Информация о полученных лицензиях и разрешениях на отдельные виды деятельности


Назад Вперед
Наверх