Повернутися
» » » Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ Мелітопольгаз за 2020 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ Мелітопольгаз за 2020 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 05535349повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори Товариства).

 

Місцезнаходження Товариства: вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

 

Дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства: 22 квітня 2021 року о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а (адмін. будівля, 2 поверх, каб. №16), м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна.

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09:00, закінчення реєстрації – о 09 год. 45 хв.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: на 24:00 годину 16 квітня 2021 року.

 

Для участі в Загальних зборах Товариства акціонерам при собі необхідно мати паспорт, для представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

 

Повідомляємо про те, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства за місцезнаходженням Товариства за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чкалова, 47а, 2 поверх, кабінет №16, у робочі дні з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00 години, а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення з 09:00 год. до 09:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник Планово-економічного відділу ПрАТ «Мелітопольгаз» Батрак А. В., тел. (0619)44-08-30.

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

 

Кожний акціонер має право у відповідності до ст. 36, 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на ознайомлення з матеріалами та внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень у строки визначені діючим законодавством України.

 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому діючим законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд.

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://melgaz.com.ua/.

 

Телефон для довідок:  (0619) 44-08-30

 

Загальна кількість акцій Товариства складає 2 194 800 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 1 998 641 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.):

Найменування показника

Звітний період

 

2019

2020

 

Усього активів

362192

418 870

Основні засоби (за залишковою вартістю)

148 338

144 035

Довгострокові фінансові інвестиції

0

25

Запаси

3 157

6 444

Сумарна дебіторська заборгованість

177 525

220 202

Гроші та їх еквіваленти

5 772

7 520

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-86 608

- 111 768

Власний капітал

50 098

20 622

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

549

549

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6 021

5 792

Поточні зобов'язання і забезпечення

306 073

392 456

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-24 777

-28 114

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 194 800

2 194 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

-11,28896

-12,92373

       

*Попередні дані. Остаточна інформація , підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.

 

Перелік питань порядку денного зборів з проектами рішень додається.

 

 

                     Правління ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти рішень

з питань порядку денного Загальних зборів Товариства

 

Питання порядку денного

Проекти рішень

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

 

1.Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії – Карпова Жанна Федорівна.

Члени Лічильної комісії: Нейкова Олена Олексіївна, Кувачова Олена Олександрівна.

2.Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

 

Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Гультяєву Людмилу Іванівну, секретарем Загальних зборів Товариства – Калашнікову Наталію Олександрівну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

 

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція-один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів до початку розгляду відповідного питання порядку денного;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова Загальних зборів Товариства;

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у бюлетені для кумулятивного голосування зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать за таким голосуванням;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються.

- протокол Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

 

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

 

6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

 

7. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

1.Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

 

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

1. У зв’язку з тим, що за підсумками роботи Товариства у 2020 році отримано збиток, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

9. Про затвердження основних напрямків діяльності  Товариства на 2021 рік.

 

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік, зокрема:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;

6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

10. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.

1. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.

 

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу, в тому числі для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі Товариства, транспортування природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на строк не більше одного року з дати прийняття рішення на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 104 717 тис. грн. за попередніми даними).

 

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж природного газу, в тому числі для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі Товариства, транспортування природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на строк не більше одного року з дати прийняття цього рішення на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 104 717 тис. грн. за попередніми даними).

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, затвердивши їх в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції.

 

 

 Вихідний документ - Povdomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zborv-PrAT-Meltopolgaz-za-2020-rk-dlya-saytu.docx [44,86 Kb]