Положение о филиале

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про

Відокремлений структурний підрозділ

«Центр торгівлі та маркетингу»

Публічного акціонерного товариства

«Мелітопольгаз»

(нова редакція)

 

м. Мелітополь, 2015р.

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1           Це Положення є новою редакцією Положення Відокремленого структурного підрозділу «Центр торгівлі та маркетингу» Відкритого акціонерного товариства «Мелітопольгаз» (далі по тексту – Підрозділ), затвердженого загальними зборами ВАТ «Мелітопольгаз» протокол № 1 від 26.04.2002 р., в зв'язку  зі зміною типу акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Мелітопольгаз»  на Публічне акціонерне товариство «Мелітопольгаз».

Дане Положення визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Відокремленого структурного підрозділу «Центр торгівлі та маркетингу» Публічного акціонерного товариства «Мелітопольгаз».

1.2           Власником Підрозділу є публічне акціонерне товариство “Мелітопольгаз” далі по тексту-" ПАТ”), зареєстроване Реєстраційною службою Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області  23.03.2015р. № запису 11011050023001485. Ідентифікаційний код 05535349. Юридична адреса ПАТ м. Мелітополь, вул. Чкалова, 47а. Підрозділ створюється в складі “Товариства" і є його спеціалізованим підрозділом, який здійснює виробничі функції, торговельні операції, маркетингові дослідження та деякі інші види його діяльності.

1.3 Підрозділ має свою назву, в якій вказується і назва "ПАТ", печатку та кутовий штамп зі своєю повною назвою та іншими необхідними реквізитами. Повна назва Підрозділу: Відкремлений структурний підрозділ “Центр торгівлі та маркетингу” Публічного акціонерного товариства "Мелітопольгаз”.

Скорочена : українською - ВСП “ЦТ та М” ПАТ “Мелітопольгаз" російською - ОСП “ЦТ и М” ПАО “Мелитопольгаз"

1.4     Місцезнаходження Підрозділу : 72318,  Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чкалова, буд. 47а

1.5        Підрозділ не є юридичною особою, не має власного майна. Свою діяльність Підрозділ здійснює від імені і за дорученням “ПАТ”. на підставі довіреності. яка видається головою правління “ПАТ”, виконує обов’язки і користується правами, які передані йому “ПАТ”.

Підрозділ керується цим Положенням, Статутом “ПАТ” та діючим законодавством України.

1.6       Підрозділ складає відокремлений баланс, який є складовою частиною балансу "ПАТ” Для здійснення комерційної діяльності Підрозділ може викривати свої поточні та інші рахунки в установах банків.

1.7     Підрозділ несе відповідальність по своїм обов’язкам всім закріпленим за ним майном. “ПАТ” несе повну відповідальність по зобов'язанням Підрозділу.

1.8      Структура Підрозділу та його штатний розклад затверджується Головою Правління "ПАТ”

1.9          Підрозділ створюється та припиняє свою діяльність за рішенням Наглядової Ради “ПАТ” (п. 10.2.3.12 Статуту)

2.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ.

2.1           Метою діяльності Підрозділу є постачання та реалізація скрапленого газу населенню, підприємствам . насичення ринку газовим обладнанням та надання послуг через торгівельну діяльність, забезпечення розрахунків та отримання прибутку.

2.2 Предметом діяльності Підрозділу є :

-                  постачання та реалізація скрапленого газу населенню та підприємствам;

-                  закупівля та зберігання скрапленого газу, надання складських послуг;

-                 торгівля : оптова та роздрібна газовим обладнанням, приладами обліку газу, запасними частинами та комплектуючими до них;

-                 установлення, ремонт та сервісне обслуговування газових приладів та обладнання;

-                       торгівельно-закупівельна діяльність;

-                        надання маркетингових послуг;

-                        інші види діяльності, які не суперечать законодавству України.

2.3 Здійснення видів діяльності, що потребують спеціального дозволу, проводиться після отримання ліцензій та дозволів у порядку, передбаченому чинним Законодавством.

 

3.ПРАВА І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДРОЗДІЛУ.

3.1   Підрозділ має право:

-                 здійснювати господарчу та комерційну діяльність в межах, передбачених цим Положенням;

-                 отримувати кошти і матеріальні цінності ( споруди, обладнання та інше) від організацій, підприємств, окремих громадян та благодійних фондів, кредити банківських установ;

-                 за згодою “ПАТ” від його імені укладати господарські договори;

-                 встановлювати ціни на свою продукцію, товари та послуги згідно з чин­ним законодавством та нормативними документами.

3.2   Підрозділ зобов’язаний :

-                 забезпечити виконання вимог діючого законодавства з охорони праці та техніки безпеки;

-                 здійснювати поточний облік своєї діяльності, податкової та статистичної звітності за встановленими законодавством України формами, а також за формами, передбаченими НАК “Нафтогаз України”.

3.5 Ревізії господарсько-фінансової діяльності Підрозділу організуються "ПАТ" щорічно.

4.МАЙНО ТА КОШТИ ФІЛІЇ

4.1 Для здійснення діяльності “ПАТ” передає Підрозділу необхідне обладнання та обігові кошти.

4.2 Майно Підрозділу становлять основні фонди, обігові кошти та інші цінності, в тому числі майно, передане Підрозділу “ПАТ”, а також придбане ним безпосередньо. Все майно знаходиться в повному господарському віданні "ПАТ”.

4.3   Майно Підрозділу відображається на консолідованому балансі “ПАТ”.

4.4 Фінансування та матеріальне забезпечення Підрозділу проводиться за рахунок його господарчої діяльності, а у разі нестачі власних коштів - за ра­хунок інших джерел, визначених "ПАТ”.

4.5 Підрозділ має право в установленому порядку, за згодою “ПАТ”, продавати іншим юридичним особам, здавати в оренду техніку та інші матеріальні цінності.

4.6 Кошти Підрозділу використовуються для:

-                     оплати праці робітників та службовців;

-                     організації і розвитку його діяльності;

4.7            Підрозділ сплачує податки та відрахування до бюджету по місцю свого знаходження в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

5. УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛОМ.

5.1 Керівництво всією діяльністю Підрозділу здійснює заступник голови Правління "ПАТ” по скрапленому газу, торгівлі та маркетингу, (далі- Керівник), який призначається на посаду наказом голови Правління, діє на підставі довіреності виданої головою Правління та посадової інструкції.

5.2             Керівник Підрозділу у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження,  які обов'язкові для виконання усіма працівниками Підрозділу, є представником Підрозділ  у взаємовідносинах з іншими юридичними особами та органами управління, відповідає за результати діяльності перед – «ПАТ».

5.3      Прийом на роботу та звільнення працівників Підрозділу здійснюється за наказом Голови Правління ПАТ “Мелітопольгаз” згідно подання Керівника Підрозділу. Встановлення розміру заробітної плати робітникам та службовцям Підрозділу здійснюється Керівником Підрозділу за узгодженням з Головою Правління, який затверджує функціональні обов’язки працівників Підрозділу, Правила внутрішнього трудового розпорядку та штатний розклад.

5.4        Керівник Підрозділу несе персональну відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності та за стан майна, закріпленого за Підрозділом, безпосередньо відповідає за організацію безперебійного та безаварійного постачання скрапленим газом усіх категорій споживачів, вирішення питань згідно з посадовою інструкцією.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ.

6.1 Діяльність Підрозділу припиняється шляхом його ліквідації за рішенням Наглядової Ради «ПАТ» або Господарського суду у випадках, передбачених законодавством України.

6.2 Після ліквідації Підрозділу, всі права та обов’язки переходять до “ПАТ”.