Повернутися
» » ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР

на технічне обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири/комунально-побутових об'єктів

м. Мелітополь                                                                       ____ ______________ 20____р.

     Приватне акціонерне товариство “Мелітопольгаз” (далі — Виконавець), в особі голови правління Квача Олега Валентиновича згідно розділу ІІІ глави 5 п.3 Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. № 1379/27824 (далі — Кодекс) та Правил безпеки систем газопостачання, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15.05.2015 (далі — ПБСГ), з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу побутових споживачів, надалі - Замовникам, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, акцептувати цю Публічну пропозицію (укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири/комунальнопобутових об'єктiв).

   Пропозиція є публічною і, згідно ст.ст. 6, 628, 633, 634, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Замовників. Беззастережне прийняття умов Пропозиції (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України) вважається акцептом даної Пропозиції (далі — Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

ТЕРМІНИ

Публічна пропозиція – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу побутових споживачів укласти Договір на визначених умовах.

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://melgaz.com.ua/, яка є основним джерелом інформування Замовників.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної пропозиції, даного Договору.

Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

- заповнення, підписання та передача Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

- перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати за відповідні роботи.

Замовник – побутовий споживач, який Акцептував Публічну пропозицію Виконавця, викладену у цьому Договорі або оплатив вартість відповідних робіт.

 

 

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт з технічного обслуговування (далі — ТО) внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання (далі — ВБСГ) квартири, приватного житлового будинку, комунально-побутового об'єкту Замовника.

1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування визначається в додатку № 1.

  

2. Порядок виконання робіт

2.1. Передбачені даним Договором роботи виконуються працівниками Виконавця у робочі дні, у період часу з 8.00 до 16.00 год., у строки, узгоджені із замовником, із дотриманням вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» після оплати Замовником рахунку за виконані роботи.

2.2. В день закінчення виконання робіт Виконавець надає Замовнику Акт приймання-передачі виконаних робіт (далі — Акт), а Замовник зобов'язаний підписати цей Акт. Підписання Акту прийому – передачі виконаних робіт здійснюється в день фактичного виконання робіт.

3. Умови, ціна та порядок розрахунків

3.1. Вартість робіт, що надаватимуться Виконавцем по даному Договору, визначається на підставі калькуляцій Виконавця.

3.2. Роботи з ТО ВБСГ виконуються за рахунок Замовника, шляхом перерахунку плати розрахованої згідно додатку № 1.

3.3. Роботи з реконструкції системи газопостачання будинку (квартири) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів, деталей та матеріалів, усунення порушень ПБСГ, ремонтні роботи на газовому обладнанню або на газопроводах, а також інші роботи, які не підпадають під дію даного договору, які виконуються відповідно до заявок Замовника — не є предметом даного Договору та сплачуються Замовником додатково за окремими рахунками.

3.4. Оплата робіт здійснюється Замовником за наданими Виконавцем платіжними документами, шляхом перерахування плати на банківський рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання від Виконавця рахунку на оплату, із зазначенням в платіжному  документі номеру і дати Договору.

 

3.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість робіт. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

4. Права Сторін

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Здійснювати контроль за виконанням Замовником вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»

4.1.2. Припиняти розподіл газу на житловий будинок Замовника у наступник випадках:

 - наявності витоків газу;

 - несправної автоматики безпеки;

 - несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

 - відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

 - самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи

газопостачання;

 - не забезпечення Замовником технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4

ПБСГ;

 - не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчотехнічній документації.

Припинення газопостачання на будинок оформлюється відповідним актом.

4.1.3. Вимагати від Замовника створення необхідних умов для виконання робіт з технічного обслуговування системи газопостачання будинку у визначені договором терміни.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Здійснювати контроль за своєчасним виконанням Виконавцем робіт з технічного обслуговування.

4.2.2. В разі не якісного виконання робіт з технічного обслуговування вживати відповідних заходів згідно з чинним законодавством та цим договором.

5. Обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Якісно проводити роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання у строки, узгоджені із Замовником.

5.1.2. Під час проведення ТО виконувати роботи які зазначені в додатку № 1.

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. Розраховуватись з Виконавцем згідно до умов п.3.4. даного Договору.

5.2.2. Проводити своєчасну підготовку об’єктів ВБСГ для проведення технічного обслуговування. Забезпечити збереження, своєчасну заміну елементів системи газопостачання будинку/квартири/комунально-побутових об'єктів.

5.2.3. Своєчасно забезпечувати проведення ремонтних робіт, кріплення та фарбування системи газопостачання будинку/квартири/комунально-побутових об'єктів.

5.2.4. Забезпечувати справний стан ущільнень в місцях вводів та випусків інженерних комунікацій.

5.2.5. Забезпечувати у будь-який час доби безперешкодний доступ працівників Виконавця до усіх підвалів, технічних коридорів і підпілля, а також до нежилих приміщень перших поверхів для перевірки їх на загазованість.

5.2.6. Утримувати у технічно справному стані димові і вентиляційні канали та їх оголовки (при необхідності здійснювати їх ремонт), підвали, слідкувати за місцями перетину газопроводами елементів будівель.

5.2.7. Забезпечувати працівникам Виконавця:

у період денної пори вільний вхід до приміщення, де встановлено газове обладнання, для проведення ТО;

повторний доступ до газового обладнання будинку/квартири, де технічне обслуговування не проводилося з різних причин.

5.2.8. Забезпечувати справний стан ВБСГ, газового обладнання, виконання робіт з прочистки і ремонту димових та вентиляційних каналів, їх оголовків згідно вимог ПБСГ.

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.

В разі відсутності димових каналів вентиляційні канали підлягають перевірці один раз на рік.

5.2.9. Терміново повідомляти Виконавця про необхідність відключення ВБСГ або її елементів при виявленні несправних димових та вентиляційних каналів, самовільно встановленого газового обладнання, інших несправностей, що можуть призвести до нещасних випадків.

5.2.10. У разі вивільнення приміщення Замовником, викликати представника Виконавця для відключення газового обладнання від системи газопостачання.

5.2.11. Не експлуатувати газове обладнання будинку/квартири/комунально-побутових об'єктів без проходження Замовниками інструктажу із безпечної експлуатації газового обладнання у технічних кабінетах на діючому газовому обладнанні або безпосередньо в квартирах перед пуском газу.

5.2.12. Не проводити самостійно реконструкцію системи газопостачання будинку, не проводити самовільне встановлення або заміну газових приладів.

5.2.13. Усувати в терміни, визначені Виконавцем, виявлені під час технічного обслуговування  недоліки та порушення.

 

6. Відповідальність Сторін

6.1. Згідно ПБСГ, Замовник відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним договором, вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7. Дія договору

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання Замовником Згоди (додаток № 2), або вчинення інших дій, які вказують на акцептування.

7.2. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не висловила бажання про його розірвання, дія Договору вважається продовженою на кожний наступний календарний рік на тих самих умовах.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його  порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків щодо Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії.

Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дати їх виникнення надати підтверджуючі документи відповідно до законодавства.

8.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.

9. Інші умови

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

9.2. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (за наявності).

9.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI із змінами кожна із Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду на обробку персональних даних (ПІБ, посада, назва суб’єкта господарювання, адреса суб’єкта  осподарювання,  телефон,електронна адреса суб’єкта господарювання) в базі персональних даних «фізичні особи персональні дані яких обробляються в ході господарської діяльності» іншої Сторони Договору з метою забезпечення реалізації адміністративно – правових, податкових відносин та відносин в сфері бухгалтерського обліку.

10. Юридичні адреси Сторін

Замовник

Виконавець

 

ПрАТ «Мелітопольгаз»

адреса: 72318, м.Мелітополь

вул. Чкалова, 47-А.

р/р UA593204780000026005924890069

в АБ "УКРГАЗБАНК"

МФО: 320478

код ЄДРПОУ: 05535349

ІПН: 055353408326

Телефон: (06192) 5-46-08

Факс: (06192) 5-46-08

 

Голова правління_________________ О.В. Квач

 

 

 

 

Додаток № 1

до Публічної пропозиції укласти договір

на технічне обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної

системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири

Перелік та вартість робіт по технічному обслуговуванню системи газопостачання житлового будинку або квартири

 

 

№ пп    Найменування послуг

 Од.

Виміру

 

 Вартість робіт, грн з ПДВ
1

 

 ТО ВВІДНОГО ГАЗОПРОВОДУ     Зміст роботи. Перевірка відповідності прокладання газопроводів до вимог будівельних норм, проекту і правил експлуатації. Перевірка наявності вільного доступу до газопроводів.Перевірка щільності фланцевих, різьбових з’єднань, вимикаючих пристроїв розташованих на ввідному газопроводі приладом або мильною емульсією. Обійти надземний газопровід, перевірити цілісність та фарбування,відсутність провисання труб, наявність кріплень газопроводу.

 

м 10,50
2

 

 ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОГО ГАЗОПРОВОДУ         Зміст роботи. Перевірити відповідність системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчотехнічній документації, наявність кватирок, вільного доступу до приладів, приточної вентиляції. Провести зовнішній огляд внутрішньобудинкового газопроводу і арматури, перевірити їх цілісність та фарбування. Перевірка на щільність газопроводів та газового обладнання за допомогою газу (повітря) під робочим тиском - приладовим методом або мильною емульсією.  Перевірити наявність тяги у димовому та вентиляційному каналі. Після проведення робіт з ТО провести інструктаж споживачів з правил безпечного користування ВБСГ .В разі виявлення порушень споживачем правил безпечного користування газовим обладнанням направити в управління газового господарства для проходження повторного інструктажу. Про результати виконання робіт з  ТО провести запис в інвентаризаційну відомість

 

м 17,50
3

 

  ТО ГАЗОВОЇ ПЛИТИ (ПОВЕРХНІ)         Зміст роботи. Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення газової плити. Зовнішнім оглядом перевірити: надійність кріплення столу плити до її корпусу або до стільниці; цілість і наявність ручок кранів плити; стан конфорок (на предмет відсутності тріщин, цілісності,ребер, сплавленості, деформації і т.д.); дверцят духової шафи і її працю, відсутність прогару в стінах духової шафи (при наявності). Перевірити щільність перекриття газу краном, плавність його ходу на всьому діапазоні, надійність його фіксації у стані «зачинено». Перевірити візуально і відрегулювати процес спалювання газу (полум'я пальників). Перевірити герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності з послідуючою повторною перевіркою їх на щільність.

 

1 прилад 114,60
Примітка. На кожний наступний прилад більше одного  застосовувати норму часу без коефіцієнта переміщення. 1 прилад 94,80
4

 

 ТО ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРІВАЧА     Зміст роботи. Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та перевірити відповідність установки, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам
Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити наявність тяги у димовому та вентиляційному каналі.
Перевірити працездатність та спрацювання автоматик безпеки — відрегулювати;
Перевірити відсутність витоків води з системи приладу і внутрішньої капелі з калорифера і з'єднувальних труб при необхідності усунути. Перевірити герметичність сальників та хід штока водяної та газової частини блок-крана при необхідності ліквідувати наявні витоки.
Оглянути  теплообміник газового проточного водонагрівача, перевірити чистоту пластин  теплообмінника , їх стан (без демонтажу). Перевірити стан стінок вогневої камери з метою попередження передчасного їх прогорання, щільність прилягання змійовика до стінок вогневої камери.
Оглянути газовідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між трубою і ковпаком водонагрівача, між окремими елементами труби в місцях їх з'єднання, герметичність місця вводу труби в димохід, наявність очисної кишені.
Перевірити герметичність підвідного газопроводу (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою.
Ліквідувати знайдені місця негерметичності, повторно перевірити їх на щільність.

 

1 прилад 165,80
Примітка. На кожний наступний прилад більше одного  застосовувати норму часу без коефіцієнта переміщення.   138,20
5

 

ТО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ     Зміст роботи. Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення опалювального приладу та перевірити відповідність установки, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам.
 Провести загальний огляд опалювального приладу,  протипожежність основи на якій він встановлений .Перевірити наявність тяги у димовому та вентиляційному  каналі. Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити роботу та спрацювання автоматик безпеки та при необхідності  відрегулювати.
Оглянути та прочистити термопару та її контакти .
Візуально перевірити роботу основного пальника (колір, висота полум'я) - відрегулювати.
 Перевірити герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою.
Ліквідувати знайдені місця негерметичності, повторно перевірити їх на щільність. Оглянути газовідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між трубою і місця підключення до опалювального приладу, між окремими елементами труби в місцях їх з'єднання, герметичність місця вводу труби в димохід, наявність очисної кишені

 

1 прилад 185,60
Примітка. На кожний наступний прилад більше одного  застосовувати норму часу без коефіцієнта переміщення. 1 прилад 154,00
6 ТО РЕГУЛЯТОРА ТИСКУ ТИПУ РДГД           Провести зовнішній огляд регулятора. Перевірити тиск газу контрольно – вимірювальними приладами. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу 1 прилад 51,00

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Публічної пропозиції укласти договірна технічне обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирноїсистеми/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири/комунальнопобутового об'єкту

Виконавець: ПрАТ “Мелітопольгаз”

Замовник:

_____________________________________________________________________

(П. І. Б. та ідентифікаційний номер)

ЗГОДА

до умов публічної пропозиції укласти договір на технічне обслуговування

внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири/комунальнопобутового об'єкту

 

Ознайомившись з умовами публічної пропозиції укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири, комунальнопобутового об'єкту, яка розміщена на офіційному сайті Виконавця http://melgaz.com.ua/, приєднуюсь до умов публічної пропозиції з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

 

  • Персоніфіковані дані Замовника за Договором:
  • П.І.Б. Замовника:
  • Паспортні дані Замовника:
  • Адреса:
  • Перелік газових приладів:
  • Характеристика газопроводів:
  • Засоби зв’язку:

 

Примітка. У разі зміни кількості зареєстрованих осіб та кількості газових приладів за вказаною адресою, такі заходи здійснюються в установленому порядку за погодженням з Виконавцем.

Відмітка про підписання Замовником цієї згоди до умов публічної пропозиції:

_______________________

(дата)

_________________________

(особистий підпис)

______________________________

(П. І. Б. Замовника)

 

Своїм підписом Замовник підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних відповідно до чинного законодавства, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної/комунальнопобутовоЇ системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири/комунальнопобутового об'єкту.