Для Акціонерів

Річний звіт за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік - Zvt-2019-Meltopolgaz.pdf [1,03 Mb]

 

                       Орригинал документа с подписью - Zvt-2019-Meltopolgaz.pdf.p7s [1,04 Mb]

 

Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

15.04.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

 

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 09.04.2020р., надаємо наступну інформацію:

 

 • Загальна кількість простих іменних акцій – 2 194 800 ш.
 • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 998 641 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів 15.04.2020

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «Мелітопольгаз»  (код ЄДРПОУ 05535349)

          Місцезнаходження товариства:вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.       Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

          Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2020 року о 10:00 годині за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чкалова, буд. 47а. (адмін. будівля, 2 поверх, каб.№16).

          Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «15» квітня 2020 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

10.05.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Повiдомлення вiд ПАТ "Мелiтопольгаз"

Повiдомлення вiд ПАТ "Мелiтопольгаз"

 

 1. Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери - Poperednye-nadannya-zgodi-27.04.2019-1.docx.p7s [19,06 Kb]
 2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - Posadov-27.04.2019.docx.p7s [21,07 Kb]
 3. Попереднє надання згоди 27.04.2019 - Poperednye-nadannya-zgodi-27.04.2019.docx [16,98 Kb]
 4. Посадові 27.04.2019 - Posadov-27.04.2019.docx [18,98 Kb]

Статут ПрАТ

До уваги акцiонерiв статут Прат "Мелiтопольгаз" - statut-PrAT.pdf [2,96 Mb]

 

 

Протокол чергових загальних зборів акціонерів

 

Протокол про підсумки голосування

 

чергових загальних зборів акціонерів  Публічного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

 

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

27 квітня 2019 р.

 

 

 

Дата проведення голосування: 27 квітня 2019 року.  

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2019 року.

 

Кворум загальних зборів: Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 10 осіб, з яких 5 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 992 403 штук голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 992 403 голосу і складає 99,69% від загальної кількості

 

 

Повний текст документа - Protokol-pro-pdsumki-golosuvannya-27.04.2019-roku.doc [203 Kb]

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

 Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства «Мелітопольгаз» станом на 23.04.2019р. надаємо наступну інформацію:

 • Загальна кількість простих іменних акцій – 2194800 ш.
 • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1998641 шт.

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Публичне акціонерне товариство «Мелітопольгаз» представляєт звіт цінних паперівза 2018 рік.

 

Зміст звіту:

 1. Титульний лист.
 2. Зміст.
 3. Основні відомості про емітента.
 4. Інформація на одержані ліцензії.
 5. Судові справи емітента.
 6. Штрафні санкціі емітента.
 7. Опис.бізнесу.