Повернутися
» » » Годовой финансовый отчет ПАО "Мелитопольгаз"

Годовой финансовый отчет ПАО "Мелитопольгаз"

Публичное акционерное общество "Мелитопольгаз" предоставляет годовой финансовый отчет по итогам работы предприятия за 2014 год.

 

Годовой финансовый отчет ПАО "Мелитопольгаз"

 

Содержание отчета:

 

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов’язання емітента X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X

виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного

періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

2014 © SMA 05535349 р.

33. Примітки: 1.10. Інформація про органи управління не заповнюється, тому що Емітент -

акціонерне товариство.

3. Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена

посада вiдсутня в штатному розкладi емiтента.

5. Iнформацiя про рейтингове агентство не наводяться у зв'язку з тим, що рейтингову оцiнку

протягом звiтного перiоду емiтент не проходив.

10. Інформація про дивіденди не надається у зв`язку з тим, що протягом звітного періоду

загальними зборами акціонерів Емітента рішення про виплату дивідендів не приймалось.

12.2. Iнформацiя про облiгацiї не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у звiтному

перiодi випуск облiгацiй.

12.3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що

емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iнших цiнних паперiв.

12.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного

періоду емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.

12.5. Iнформацiя про викуп власних акцій не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного

періоду емiтент не здiйснював викуп вiдповiдних цiнних паперiв.

14.3. Емітент не має зобов`язань за кредитами банків, випусками облігацій, іпотечнини цінними

паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними

паперами) та фінансовими інвестиціями в корпоротивні права.

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться у зв'язку з тим,

що емiтент не здiйснював випуска боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.

16. Відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери, не наводяться у зв`язку з тим, що вони

не виникали протягом звітного періоду.

17. У товаристві не має кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі

"Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата

його прийняття.

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не

здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

19.1-5. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з

тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв.

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів X

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини

об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

2014 © SMA 05535349 р.

включено до складу iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював

протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв.

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не

здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не

здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

23. Основнi вiдомостi про ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом

звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не

здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що

емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не

здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

27. Правила ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного

перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) наведено в роздiлi 29.

30. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського

облiку не наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового

будiвництва) не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду

випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

 

Более подобная информация содержится здесь - Godovoy-Otchet-2015.rar [1,97 Mb]