Повернутися
» » » Особлива інформація про зміну посадових осіб

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

21.04.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Повний текст документу - Osobliva-nformacya-pro-zmnu-posadovih-osb.docx [16,23 Kb]