Повернутися
» » » Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

15.04.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство«Мелiтопольгаз»

 

2. Організаційно-правова форма

 

3. Місцезнаходження

72318, Запорізька обл., м. Мелiтополь, вулиця Чкалова, 47а

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05535349

5. Міжміський код та телефон, факс

0(619)440846,0(619)440830

6. Адреса електронної пошти

melgaz@melipol.tv

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://melgaz.com.ua

 

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

15.04.2020

90548.00

362192.00

25.000000

Зміст інформації:

15.04.2020 Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 90548 тис. грн. вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 362192 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 25.000000%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 998 641 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 443 702 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1 443 702 штук та «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

 

 Оригинал документаPoperednye-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnogo-pravochinu.docx [19,56 Kb]

 

 Оригинал документа с подптсьюPoperednye-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnogo-pravochinu.docx.p7s [19,5 Kb]