Повернутися
» » » ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів 15.04.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів 15.04.2020

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «Мелітопольгаз»  (код ЄДРПОУ 05535349)

          Місцезнаходження товариства:вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.       Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

          Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2020 року о 10:00 годині за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чкалова, буд. 47а. (адмін. будівля, 2 поверх, каб.№16).

          Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «15» квітня 2020 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «09» квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

 

  1. 1.     Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова Лічильної комісії – Карпова Жанна Федорівна.

Члени Лічильної комісії: Нейкова Олена Олексіївна, Марченко Оксана Олександрівна.

Установити, що Лічильна комісія припиняє свої повноваження у встановленому законодавством порядку.

 

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів.

Обрати: Головою  зборів -  Гультяєву Людмилу Іванівну

Секретарем зборів – Калашнікову Наталію Олександрівну.

 

Затвердження такий порядок (регламент) зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії.

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових Загальних зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових Загальних зборів акціонерів.

 

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

 

5. Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.

 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом за 2019 рік.

Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ «Мелітопольгаз» за 2019 рік.

 

7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.

1. У зв’язку з тим, що за підсумками роботи Товариства в 2019 році отримано збиток, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

 

8. Затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством протягом 2019 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що були предметом такого правочину перевищила 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

 

Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що були предметом таких правочинів перевищувала 25 % вартості активів товариства за 2018 рік.

 

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством протягом не більше одного року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що буде предметом таких правочинів, перевищить 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.

 

  Схвалити значні правочини, що будуть вчинятись акціонерним Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що буде предметом таких правочинів, перевищить 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік, за умови якщо зазначені правочини спрямовані на закупівлю природного газу або послуг за договором транспортування природного газу та їх сукупна вартість не перевищить сорок п’ять мільйонів гривень.

 

10. Погодження рішення Наглядової ради, щодо обрання аудиторської фірми для надання послуг. Затвердження умов договору з аудиторською компанією на проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

 

   Погодити рішення Наглядової ради, щодо обрання аудиторської фірми для надання послуг. Затвердити умови договору з аудиторською компанією на проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

 

      

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

 

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чкалова, буд. 47а, каб. № 16 у робочі дні з 08:00 до 16:00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 09:00 год. до 09:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління з економіки та фінансів – Тарарєєв В. Ю. (0619) 44-08-45.

 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://melgaz.com.ua/. Телефон для довідок: (0619) 44-08-45.

 

Загальна кількість акцій Товариства складає  2 194 800 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 1 998 641 шт.

 

        Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

Попередній

Звітний

Усього активів

382162

362192

Основні засоби (за залишковою вартістю)             

152955

148338

Запаси

3115

3157

Сумарна дебіторська заборгованість

185992

177525

Гроші та їх еквіваленти

2352

5772

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-61743

-86608

Власний капітал

79264

50098

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

549

549

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6223

6021

Поточні зобов'язання і забезпечення

296675

306073

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-43200

-24777

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2194800

2194800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-19,68289

-11,28896

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

357

323

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правління ПрАТ «Мелітопольгаз»