Вернуться
» » » Повідомлення про інформацію

Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

10.05.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство«Мелiтопольгаз»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

72318, Запорізька обл., м. Мелiтополь, вул. Чкалова, 47а

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05535349

5. Міжміський код та телефон, факс

0(619)440846 0(619)440830

6. Адреса електронної пошти

melgaz@melipol.tv

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://melgaz.com.ua

 

11.05.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

08.05.2019

Публiчне акцiонерне товариство "Мелiтопольгаз"

Приватне акцiонерне товариство "Мелiтопольгаз"

Зміст інформації:

27.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 08.05.2019. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни:Публiчне акцiонерне товариство "Мелiтопольгаз". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "Мелiтопольгаз".

 

Текст документу - Osobaya-08.05.2019.docx.p7s [17,12 Kb]