Повернутися
» » » ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ Мелітопольгаз про проведення чергових загальних зборів 27.04.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ Мелітопольгаз про проведення чергових загальних зборів 27.04.2019

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «Мелітопольгаз»  (код ЄДРПОУ 05535349)

          Місцезнаходження товариства:вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.       Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

          Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2019 року  о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

          Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2019 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

  1. 1.    Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова Лічильної комісії – Карпова Жанна Федорівна.

Члени Лічильної комісії: Нейкова Олена Олексіївна, Марченко Оксана Олександрівна.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів.

Обрати: Головою  зборів -  Гультяєву Людмилу Іванівну

Секретарем зборів – Калашнікову Наталію Олександрівну.

Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція - один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові Зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування  з  питань  порядку  денного  чергових  загальних  зборів  акціонерів проводиться виключно  з  використанням  бюлетенів  для  голосування, а з питання обрання членів Наглядової ради з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, форма  і  текст  яких  затверджуються відповідно  до  чинного  законодавства  Наглядовою  радою  Товариства;

- обробка  бюлетенів  здійснюється  шляхом  підрахунків  голосів  членами  Лічильної  комісії.

- оголошення  результатів  голосування  та   прийняття  рішення  здійснює  голова  чергових Загальних зборів  акціонерів.

-  бюлетень  для  голосування  визначається   недійсним  у  разі: коли  відсутні  підписи,   акціонер  не позначив  в  бюлетені  жодного,  або  позначив більше  одного  варіанта  голосування,  зазначена  більша кількість  голосів  акціонера, ніж  йому  належать;

- бюлетені  для  голосування,  що  визнані  недійсними,  не  враховуються  під  час  підрахунку  голосів;

- на  загальних  зборах  голосування  проводиться  з  усіх  питань  порядку  денного,  винесених  на голосування;

- з усіх  інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та секретар чергових Загальних  зборів  акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Правління за 2018 рік задовільною. Затвердити заходи  щодо зменшення дебіторської  та кредиторської заборгованості.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради за 2018 рік задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2018 рік задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018р.

Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

1.У зв’язку з  тим, що  за підсумками роботи Товариства в 2018 році отримано збиток,  дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

 2.Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

8. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищувала 25 %  вартості активів товариства за 2017 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 року та до моменту проведення наступних зборів акціонерів в  2020 році, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

  Схвалити  значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 року та до моменту проведення наступних зборів акціонерів в  2020 році, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.           

   Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

    Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства.

10. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства. Затвердження найменування Товариства.

   Змінити тип підприємства  з Публічного  акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, змінити  найменування підприємства на Приватне акціонерне товариство  «Мелітопольгаз», скорочено ПрАТ «Мелітопольгаз».

    Затвердити найменування підприємства - Приватне акціонерне товариство  «Мелітопольгаз», скорочено ПрАТ «Мелітопольгаз».

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства затвердивши його в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

3) Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції

12. Внесення змін до найменування Дочірнього підприємства Товариства та внесення змін до його Статуту.

    Внести зміни до найменування Дочірнього підприємства Товариства - змінити  найменування підприємства на Дочірнє підприємство «Газ Мелітополя» Приватного акціонерного товариства «Мелітопольгаз».

   Внести зміни та доповнення до Статуту Дочірнього підприємства Товариства, затвердивши їх в новій редакції.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» у складі:

            - Вороніна Ігоря Павловича;

            - Величка Юрія Васильовича;

            - Джуми Олександра Леонідовича;

             - Кондрашова Сергія Вікторовича;

             - Лашкевича Георгія В’ячеславовича;

            - Рудницької Ольги Михайлівни;

            - Миронюк Ганни Володимирівни;

            - Куниці Дарини Леонідівни.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» наступних осіб:

            - Вороніна Ігоря Павловича;

            - Величка Юрія Васильовича;

            - Джуму Олександра Леонідовича;

            - Кондрашова Сергія Вікторовича;

            - Лашкевича Георгія В’ячеславовича;

            - Рудницьку Ольгу Михайлівну;

            - Миронюк Ганну Володимирівну;

            - Куницю Дарину Леонідівну.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради згідно з Додатком 1.

2) Обрати  особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову правління Товариства Новака Михайла Григоровича.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»  у складі:

1. Шум М. А.

2. Петрачишкіної В. М.

3. Леонідової О. М.

17. Обрання Ревізора Товариства.

Обрати ревізором ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»:

Литвинову Т. В.

18. Визначення строку повноважень Ревізора Товариства.

Визначити строк  повноважень Ревізора Товариства – 3 (три) роки.

19. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору  з Ревізором  Товариства.

1) Затвердити умови цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором згідно з Додатком 2.

2) Обрати  особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства від імені Товариства – Голову правління Товариства Новака Михайла Григоровича.

20. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» у редакції, що додається.

21. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Затвердити Положення про Наглядову Раду ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» у редакції, що додається.

22. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»  - Правління у редакції, що додається.

23. Затвердження Положення про Ревізора  Товариства.

Затвердити Положення про Ревізора ПрАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»  у редакції, що додається.

        Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на власному веб-сайті Товариства: melgaz.com.ua

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні з 07:00 до 16:00 години (обідня перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: вул. Чкалова будинок 47а, каб. 13, м. Мелітополь, 72318, на овласному веб-сайті товариства, а також в день  проведення зборів – у місці їх проведення з 09:00 год. до 09:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління з економіки та фінансів Тарарєєв Владислав Юрійович,  тел. (0619) 440845.

Телефон для довідок: 440845, 440830.

     Відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

 Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у разі:

 відсутності в акціонера (представника акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонерів);

відсутності у представника акціонера довіреності на участь у Загальних зборах;

відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера- юридичної особи.

 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає  2 194 800 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 1 998 641 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

            Найменування показника

Періоди

Звітний

Попередній

Усього активів

382 162

392  942

Основні засоби (за залишковою вартістю)          

152 955

155 137

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

3 115  

3800

Сумарна дебіторська заборгованість

185 992

199 632

Гроші та їх еквіваленти

2352

3913

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 61 743

- 18 543

Власний капітал

79 264

122 829

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

549

549

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6 223

6 401

Поточні зобов'язання і забезпечення

296 675

263 712

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 43 200

- 17 185

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 194 800

2 194 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

- 19,68289

-7,82987

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

357

378

 

                                                                          Наглядова рада ПАТ «Мелітопольгаз»