Вернуться
» » » ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ Мелітопольгаз про проведення чергових загальних зборів 25.04.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ Мелітопольгаз про проведення чергових загальних зборів 25.04.2018

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «Мелітопольгаз»  (код ЄДРПОУ 05535349)

 

Місцезнаходження товариства:вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.

Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2018 року  о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

 

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «19» квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

 

1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів Товариства.

Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії – Карпова Жанна Федорівна.

Члени комісії: Нейкова Олена Олексіївна, Будєй Юлія Сергіївна .

2. Обрання Голови та секретаря черговихЗагальних зборів Товариства.

Обрати: Головою  зборів -  Гультяєву Людмилу Іванівну

Секретарем зборів – Калашнікову Наталію Олександрівну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція - один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

- мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів  Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити .

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік затвердити.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

1. Визнати роботу Правління за 2017 рік задовільним.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за розподіл природного газу та недопущення  її утворення в подальшому.

2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості.

3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

4. Здійснення заходів по зменшенню втрат природного газу та дотримання дисципліни  газоспоживання.

5. Виконання затвердженого плану розвитку газорозподільної системи

6. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу.

7. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.

8. Покращення обліку природного газу, зменшення обсягів технологічних втрат газу.

9.Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку з метою недопущення порушення правил безпеки використання природного газу в побуті.

11.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року.

Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року.

12.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення акціонерним Товариством  значних правочинів у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р. , на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 390000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є купівля природного газу.

Схвалити  значні правочини у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2018 р. , на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 390000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є  купівля природного газу.

Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на офіційному веб-сайті товариства: melgaz.com.ua

 

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні з 07:00 до 16:00 години (обідня перерва з 12:00 до 12:45) за адресом: вул. Чкалова будинок 47а, каб. 13, м. Мелітополь, 72318, на офіційному веб-сайті товариства, а також в день  проведення зборів – у місці їх проведення з 09:00 год. до 09:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління з економіки та фінансів Тарарєєв Владислав Юрійович  тел. (0619) 440845.

 

Телефон для довідок: 440845, 440830

 

     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства

 

Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера- юридичної особи.

 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Загальна кількість акцій Товариства складає  2194800 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає __1998641 шт.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23.03.2018 року.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Періоди

2017 рік

2016 рік

Усього активів

392942

314380

Основні засоби

155137

127445

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3800

3216

Сумарна дебіторська заборгованість

199632

153301

Грошові кошти та еквіваленти

3913

7060

Нерозподілений прибуток

-18543

-1146

Власний капітал

122829

116863

Статутний капітал

549

549

Довгострокові зобов’язання

6401

6556

Поточні зобов’язання

263712

190961

Чистий прибуток (збиток)

-17185

15618

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2194800

2194800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій впродовж  періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

400

390

 

                                                                          Наглядова рада ПАТ «Мелітопольгаз»