Вернуться
» » » ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ Мелітопольгаз про проведення чергових загальних зборів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАТ Мелітопольгаз про проведення чергових загальних зборів

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «Мелітопольгаз»

 (код ЄДРПОУ 05535349)

Місцезнаходження товариства:вул. Чкалова, будинок 47а, м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318.

Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 21 квітня 2017 року  о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «21» квітня 2017 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «14» квітня 2017 року.

 

Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звітів   Правління,   Наглядової   ради та   Ревізійної комісії за 2016 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності  Товариства на 2017 рік.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами з 01.05.2016 р.).

12.  Про внесення змін та доповнень  до   Положень про Загальні збори акціонерів,  про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління -  шляхом затвердження їх  у новій редакції (в зв'язку з приведенням їх у відповідність зі Статутом Товариства в новій редакції).

13.  Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

15.  Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства  та  визначення особи,  яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

18. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

19. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення акціонерним Товариством  значних правочинів у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р. , на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 300000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є  купівля природного газу.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства.

 

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера -  окрім паспорта - довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

                Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні з 07:00 до 16:00 години за адресою: вул. Чкалова будинок 47а, каб. 13, м. Мелітополь, 72318, на офіційному веб-сайті товариства, а також в день  проведення зборів – у місці їх проведення з 09:00 год. до 09:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління з економіки та фінансів Тарарєєв Владислав Юрійович  тел. (0619) 440845.

            Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів органу Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення чергових Загальних зборів .

 Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 440845, 440830

Офіційний веб-сайт товариства: melgaz.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

 

Найменування показника

Періоди

2016 рік

2015 рік

Усього активів

314380

189718

Основні засоби

127445

130027

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3216

2279

Сумарна дебіторська заборгованість

153301

45846

Грошові кошти та еквіваленти

7060

1972

Нерозподілений прибуток

-1146

-1909

Власний капітал

116863

119560

Статутний капітал

549

549

Довгострокові зобов’язання

6556

6696

Поточні зобов’язання

190961

63462

Чистий прибуток (збиток)

15434

2709

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2194800

2194800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій впродовж  періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

390

407

 

                                                                                                       Наглядова рада ПАТ «Мелітопольгаз»

 

 Проекти рішень з питань порядку денного

 

Проект рішення з першого питання порядку денного - Обрання Лічильної комісії Загальних зборів товариства.

Рішення:

Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії – Карпова Жанна Федорівна.

Члени комісії: Нейкова Олена Олексіївна, Будєй Юлія Сергіївна.

Проект рішення з другого питання  порядку денного - Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Рішення:

Обрати: Головою  зборів -  Гультяєву Людмилу Іванівну

Секретарем зборів – Калашнікову Наталію Олександрівну.

Проект рішення з третього питання порядку денного - Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

 Рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція - один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного - Звіт Правління Товариства за 2016 рік .

Рішення:

1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного – Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Проект рішення з шостого питання порядку денного –  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного - Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду звітів Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

1. Визнати роботу Правління за 2016 рік задовільним.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного -  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік .

Рішення:

1.Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «Мелітопольгаз» за 2016 рік.

Проект рішення з дев’ятого  питання порядку денного- Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

Рішення:

1. Чистий прибуток,  що має Товариство станом на 31.12.2016 р. залишити у розпорядженні ПАТ «Мелітопольгаз» та спрямувати його :

- вісімдесят  відсотків - на покриття збитків Товариства за  минулі періоди ;

- двадцять відсотків  - на розвиток виробництва.

2. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.       

Проект рішення з десятого  питання порядку денного - Про затвердження основних напрямків діяльності  Товариства на 2017 рік.

Рішення:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за розподіл природного газу та недопущення  її утворення в подальшому.

2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості.

3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

4. Здійснення заходів по зменшенню втрат природного газу та дотримання дисципліни  газоспоживання.

5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті.

7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.

8. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем.

9. Зменшення обсягів технологічних втрат газу.

10. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів.

11.Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою
недопущення порушення правил безпеки використання природного газу в побуті.

12. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій.

13. Покращення програмного забезпечення Товариства та підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.

14.Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території
обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення договорів Товариством (впродовж одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів) на:

          -  закупівлю  та транспортування природного газу  на ВТВ та власні потреби;

-  надання послуг з розподілу природного газу.

Проект рішення з одинадцятого  питання порядку денного - Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами з 01.05.2016 р.).

Рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами з 01.05.2016 р.).

2. Уповноважити Голову  Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного - Про внесення змін та доповнень до   Положень: про Загальні збори акціонерів,  про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління -  шляхом затвердження їх  у нової редакції (в зв'язку з приведенням їх у відповідність зі Статутом Товариства в новій редакції)  .

Рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом  затвердження їх в новій редакції (в зв'язку з приведенням їх у відповідність зі Статутом Товариства в новій редакції) .

2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

Проект рішення з тринадцятого  питання порядку денного - Припинення повноважень  Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Мелітопольгаз».

Рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

 1. Вороніна Ігоря Павловича .
 2. Величка Юрія Васильовича.
 3. Джуми Олександра Леонідовича.
 4. Кондрашова Сергія Вікторовича.
 5. Лашкевича Георгія В’ячеславовича.
 6. Рудницької Ольги Михайлівни.
 7. Миронюк Ганни Володимирівни.
 8. Куниці Дарини Леонідівни.    

Проект рішення з п’ятнадцятого  питання порядку денного - Припинення повноважень  Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Мелітопольгаз».

Рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

 1. Шум Михайло Анатолійович.
 2. Петрачишкіна Вікторія Михайлівна.
 3. Балаш Анатолій Анатолійович.

Проект рішення з сімнадцятого  питання порядку денного - Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення  особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради згідно Додатку 1.

2.Обрати  особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову Правління Новак М.Г.

Проект рішення з вісімнадцятого  питання порядку денного. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 %  вартості активів Товариства за 2015 рік,  що зазначені в переліку  (Додаток № 2).

Рішення:

1. Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 %  вартості активів товариства за 2015 рік, що зазначені в переліку (Додаток № 2).

Проект рішення з дев’ятнадцятого питання порядку денного -  Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення акціонерним Товариством  значних правочинів у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р. , на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 300000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є купівля природного газу.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства.

Рішення:

1.Схвалити  значні правочини у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р. , на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 300000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є  купівля природного газу.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства.