Компанія

Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 6 місяцiв 2020 року

Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 16 100 129,00 16 100 129,00
лютий 14 615 629,93 14 615 629,93
березень 10 466 324,41 10 466 324,41
квітень 5 508 768,27 5 508 768,27
травень 2 138 136,77 2 138 136,77
червень 1 609 506,27 1 609 506,27
липень    
серпень    
вересень    
жовтень    
листопад    
грудень    
Разом 50 438 494,65 50 438 494,65

Договор по держмайну

Перелiк документiв:

 1. Договор по держмайну - Dogovor-po-derzhmaynu.pdf [276,47 Kb]
 2. Інформація про договір - nformacya-pro-dogovr.pdf [720,75 Kb]
 3. Дод угода №1 от 24.05.17г  держ майно - dod-ugoda-1-ot-24.05.17g-derzh-mayno.pdf [478,97 Kb]
 4. Перелік держмайна станом на 31.01.2020 - Perelk-derzhmayna-stanom-na-31.01.2020.pdf [1,62 Mb]

Особлива інформація 24.06.2020

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Osobliva-nformacya-24.06.2020.docx [17,84 Kb]
 2. Osobliva-nformacya-24.06.2020.docx.p7s [2,09 Kb]

Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 5 місяцiв 2020 року

Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі  куб.м, у тому числі по місяцях:
період обсяг природного газу
плановий фактичний
січень 16 100 129,00 16 100 129,00
лютий 14 615 629,93 14 615 629,93
березень 10 466 324,41 10 466 324,41
квітень 5 508 768,27 5 508 768,27
травень 2 138 136,77 2 138 136,77
червень    
липень    
серпень    
вересень    
жовтень    
листопад    
грудень    
Разом 48 828 988,38 48 828 988,38

Особлива інформація для акцiонерiв

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 1. Titulniy-arkush-Povdomlennya-Povdomlennya-pro-nformacyu.pdf [46,97 Kb]
 2. Titulniy-arkush-Povdomlennya-Povdomlennya-pro-nformacyu.pdf.p7s [49,06 Kb]

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 1. Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta.pdf [64,64 Kb]
 2. Vdomost-pro-zmnu-skladu-posadovih-osb-emtenta.pdf.p7s [66,74 Kb]

Звітна інформація про виконання планів розвитку за 2018 та 2019 роки станом на 30.04.2020 р.

Звітна інформація про виконання планів розвитку за 2018 та 2019 роки станом на 30.04.2020р.

 

Перелiк документiв:

 1. Пояснювальна записка до  1 розділу ПР за 2018 рік на 31.03.2020р. Мелітопольгаз - Poyasnyuvalna-zapiska-do-1-rozdlu-PR-za-2018-rk-na-31.03.2020r.-Meltopolgaz.doc [98 Kb]
 2. Звіт по виконанню Плану розвитку ПАТ Мелітопольгаз звіт  за 2018 рік на 31.03.2020р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PAT-Meltopolgaz-zvt-za-2018-rk-na-31.03.2020.xls [105,5 Kb]
 3. Пояснювальна записка до  1 розділу ПР за 2019 рік на 31.04.2020р. Мелітопольгаз - Poyasnyuvalna-zapiska-do-1-rozdlu-PR-za-2019-rk-na-31.04.2020r.-Meltopolgaz.doc [99,5 Kb]
 4. Звіт по виконанню Плану розвитку ПАТ Мелітопольгаз звіт  за 2019 рік на 31.04.2020р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PAT-Meltopolgaz-zvt-za-2019-rk-na-31.04.2020.xls [102 Kb]
 5. Пояснювальна записка до  1 розділу ПР за 2020 рік на 01.04.2020р. Мелітопольгаз - Poyasnyuvalna-zapiska-do-1-rozdlu-PR-za-2020-rk-na-01.04.2020r.-Meltopolgaz.doc [74,5 Kb]
 6. Звіт по виконанню Плану розвитку ПрАТ Мелітопольгаз звіт  за 2020 рік на 31.03.2020р. - Zvt-po-vikonannyu-Planu-rozvitku-PrAT-Meltopolgaz-zvt-za-2020-rk-na-31.03.2020.xls [90 Kb]

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

21.04.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Повний текст документу - Osobliva-nformacya-pro-zmnu-posadovih-osb.docx [16,23 Kb]

 

 

Протокол про підсумки голосування 15 квітня 2020 року

Протокол про підсумки голосування

чергових загальних зборів акціонерів  Приватного акціонерного товариства "Мелітопольгаз"

 

м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.47а, каб. 16

15 квітня 2020 р.

 

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року.  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 квітня 2020 року.

Кворум загальних зборів: Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів) - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 4 особи, з яких 2 голосуючих осіб, яким у сукупності належить  1 443 702 штук голосуючих акцій Товариства, що відповідає  1 443 702 голосу і складає 72,23%  від загальної кількості

 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Повний тект документу - Protokol-pro-pdsumki-golosuvannya-15.04.2020-roku.doc [123 Kb]

 

 

Річний звіт за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік - Zvt-2019-Meltopolgaz.pdf [1,03 Mb]

 

                       Орригинал документа с подписью - Zvt-2019-Meltopolgaz.pdf.p7s [1,04 Mb]

 

Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

15.04.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

1

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Новак Михайло Григорович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 


Назад Вперед
Наверх